หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
 • หลักสูตร 5 ปี
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
 • หลักสูตร 4 ปี
  • ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • การจัดการ
  • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
  • การบัญชี
  • วิศวกรรมอตสาหการ
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา
 • หลักสูตร 3 ปี (เทียบโอน)
  • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (ค.อ.บ.)
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมอตสาหการ
 • หลักสูตร 2 ปี (กลุ่มเทียบโอน)
  • บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
  • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (บธ.บ.)
  • การจัดการ (บธ.บ.)
 • หลักสูตร 2 ปี (กลุ่มต่อเนื่อง)
  • เทคโนโลยีอุตสาหการ (อส.บ.)
  • เทคโนโลยีไฟฟ้า (อส.บ.)
  • เทคโนโลยีเครื่องกล (อส.บ.)
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
 • ไฟฟ้า
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • เทคนิคคอมพิวเตอร์
 • ช่างโยธา
 • ช่างยนต์
 • ออกแบบการผลิต
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • การจดการ