ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   หน่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป

นางบุษบา นครินทร์สาคร : Mrs. Bussaba Nakarinsakorn
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นายศักดิ์ดา สมแสน : Mr. Sakda Somsaen
ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกงานธุรการคณะ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางเยาวภา ราชคำ: Mrs. Yaowapa Rajakham
ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  การศึกษา : ระดับปริญญาโท (วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ)
เบอร์โทร : 048-7910064
อีเมล์ : hangjai_bee@hotmail.com
ความถนัด/เชี่ยวชาญในวิชาชีพตามตำแหน่ง :
                    - งานงบประมาณ วางแผนยุทธศาสตร์ 
                    - งานประเมินผล
ความถนัด/เชี่ยวชาญในสาขาวิชาอื่น ๆ :
                      - งานออกแบบกราฟฟิค
                        - Database Data mining
                       - พัฒนาโปรแกรมด้วย VB.NET
นางธนพร ผิวคำ Mrs. Thanaporn Phewkham
ตำแหน่ง :  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาระงานประชุม, วิเทศสัมพันธ์)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางสาวอรนภา ศรีโคตร
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  - ภาระงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
นางวันทา พลสีลา : Mrs. Wanta Phonseela
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการ (ภาระงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางลักขณา โสตะภา : Mrs. Luckana Sotapa
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาระงานด้านพัสดุ)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางสาวดวงใจ จันทร์มาลา : Miss. Duangjai Junmala
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชี (ภาระงานด้านการเงินและบัญชี)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางชฎารัตน์ อัคนิจ : Mrs. Chadarat Akkanit
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาระงานสารบรรณสำนักงานคณบดี)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นายรวี ภูบุญมี : Mr.Rawee Phuboonmee
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ภาระงานสารสนเทศเพื่องานบริหาร)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
- งานนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยงาน
- งานเว็บไซต์คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- งานเว็บไซต์หน่วยงานสาขา 7 สาขา
- ผู้ดูแลและพัฒนา ระบบรับสมัครนักศึกษาโควตาออนไลน์ (Online Quota Entry)
- ผู้ดูแลและพัฒนา ระบบฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์
- ผู้ดูแลและพัฒนา ระบบติดตามและรายงานผลโครงการออนไลน์
- ผู้ดูแลและพัฒนา ระบบลงทะเบียนและส่งบทความวิชาการออนไลน์ (RSKC Online)
- ผู้ดูแลระดับคณะ ระบบติดตามโครงการออนไลน์ (OPT)
- งานที่ปรึกษาด้านเทคนิค ระบบรับสมัครนักศึกษาด้วยระบบ TCAS
นางสาวปาริฉัตร คำสุรี : Miss Parichat Kamsuri
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาระงานด้านบุคลากร)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง Mr. Sittiporn Chanmamuang
ตำแหน่ง :  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาระงานสารบรรณงาน, ประชาสัมพันธ์)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
มีข้อมูลทั้งหมด  12  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Exit-Exam)
     ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Exit-Exam

     พิธีเปิดศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง
     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด พิธีเปิด ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง ณ อาคารบริการนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งจ

     โครงการพัฒนาภาษาและกิจกรรมต่างประเทศ กิจกรรมที่ 5 อบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และศึกษาและเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 โ
     โครงการพัฒนาภาษาและกิจกรรมต่างประเทศ กิจกรรมที่ 5 อบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และศึกษาและเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ครั้งท