ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

นางสาวจันทร์จิรา นรสาร
ตำแหน่ง :  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาระงานสารบรรณสาขา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นายจิรภัทร วิภาวิน Mr.Jirapat Wipawin
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติงาน (ภาระงานพนักงานห้องปฏิบัติการ)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นายปฤษฎี หอมแพน
ตำแหน่ง :  เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติงาน (พนักงานห้องปฏิบัติการประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
มีข้อมูลทั้งหมด  3  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Exit-Exam)
     ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Exit-Exam

     พิธีเปิดศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง
     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด พิธีเปิด ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง ณ อาคารบริการนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งจ

     โครงการพัฒนาภาษาและกิจกรรมต่างประเทศ กิจกรรมที่ 5 อบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และศึกษาและเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 โ
     โครงการพัฒนาภาษาและกิจกรรมต่างประเทศ กิจกรรมที่ 5 อบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และศึกษาและเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ครั้งท