ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   หน่วยงาน สำนักงานคณบดี

นางอมร คำมูล: Mrs.Amorn Kammoon
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสำนักงานคณบดี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางบุษบา นครินทร์สาคร : Mrs. Bussaba Nakarinsakorn
ตำแหน่ง :  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นายศักดิ์ดา สมแสน : Mr. Sakda Somsaen
ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกงานธุรการคณะ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางเยาวภา ราชคำ: Mrs. Yaowapa Rajakham
ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางสาวรัศนิยา กานนท์ : Mrs. Ratsaniya Kanon
ตำแหน่ง :  หัวหน้างานบริการการศึกษา (นักวิชาการศึกษา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางสาวอรนภา ศรีโคตร: Miss Onnapa Srikhot
ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย (นักวิชาการศึกษา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นายหาญณรงค์ นาเตย : Mr. Hanarong Natoei
ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
มีข้อมูลทั้งหมด  7  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Exit-Exam)
     ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Exit-Exam

     พิธีเปิดศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง
     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด พิธีเปิด ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง ณ อาคารบริการนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งจ

     โครงการพัฒนาภาษาและกิจกรรมต่างประเทศ กิจกรรมที่ 5 อบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และศึกษาและเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 โ
     โครงการพัฒนาภาษาและกิจกรรมต่างประเทศ กิจกรรมที่ 5 อบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และศึกษาและเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ครั้งท