ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   หน่วยงาน สำนักงานคณบดี

นางอมร คำมูล: Mrs.Amorn Kammoon
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสำนักงานคณบดี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางบุษบา นครินทร์สาคร : Mrs. Bussaba Nakarinsakorn
ตำแหน่ง :  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางสาวรัศนิยา กานนท์ : Mrs. Ratsaniya Kanon
ตำแหน่ง :  หัวหน้างานบริการการศึกษา (นักวิชาการศึกษา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นายศักดิ์ดา สมแสน : Mr. Sakda Somsaen
ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกงานธุรการคณะ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางเยาวภา ราชคำ: Mrs. Yaowapa Rajakham
ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นายหาญณรงค์ นาเตย : Mr. Hanarong Natoei
ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางสาวจุรีรัตน์ หายักวงษ์ (Miss.Jureerat Hayakwong)
ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  ภาระงานด้านหลักสูตร
มีข้อมูลทั้งหมด  7  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าตรวจราชการ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
     คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าตรวจราชการ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

     ประชาสัมพันธ์ ประกาศการแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศการแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท

     พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า และ บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด
     พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า และ บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด