Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   หน่วยงาน คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
ตำแหน่ง :  คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
นายจรัญ มงคลวัย
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต. ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ ปัญญาแก้ว
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
นางสาวจันทิมา มณีโชติวงศ์
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
มีข้อมูลทั้งหมด  5  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC e-Camp รุ่นที่ 328
     ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC e-Camp รุ่นที่ 328 ประจำปีการศึกษา 2561

     ขอเชิญร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งอีสาน “ปั้นดาวประดับฟ้า RMUTI.” ครั้งที่ 9
     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 13 – 20 ปี และประชาชนที่มีอายุ 21 ปี ขึ้นไป มีความส

     โครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการท่องเที่ยวสายครามและเส้นทางท่องเที่ยว 3 ธรรมเชื่อมโยงกับบริการสาธารณะ
     เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการอบรมการใช้งาน QR Code Application บอกเล่าเรื่องราวผ้าครามพร้อมเส้นทางการ