คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   หน่วยงาน คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
ตำแหน่ง :  คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
นายจรัญ มงคลวัย
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พ.ต. ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพ ปัญญาแก้ว
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
นางสาวจันทิมา มณีโชติวงศ์
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
มีข้อมูลทั้งหมด  5  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการสารเสริมการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการ เมืองต้องห้าม(พลาด)
     ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการสารเสริมการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการ เมืองต้องห้าม(พลาด) ท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจวิถีธรรม @บ้านพอกใหญ่

     ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2561
     ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2561

     การจัดการความรู้ ชื่อผลงาน “การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติยุคดิจิทัล Thailand 4.0 : ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลอง” คว้าถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
     การจัดการความรู้ ชื่อผลงาน “การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติยุคดิจิทัล Thailand 4.0 : ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลอง” คว้าถ้วยประทาน พระเจ้าหลา