ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   หน่วยงาน งานบริการการศึกษา

นางสาวรัศนิยา กานนท์ : Mrs. Ratsaniya Kanon
ตำแหน่ง :  หัวหน้างานบริการการศึกษา (นักวิชาการศึกษา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นายหาญณรงค์ นาเตย : Mr. Hanarong Natoei
ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษา
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  - ภาระงานด้านทำนุบำรุงและศิลปวัฒนธรรม
- ภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
นางสาวจุรีรัตน์ หายักวงษ์
ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบภาระงานด้านหลักสูตร
นางสาวศิริรัก ลำดวน
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  - ภาระงานด้านกิจการนักศึกษา
- ภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
นายอภิชาต ราชคำ : Mr. Apichat Ratchakhum
ตำแหน่ง :  ภาระงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ (นักวิชาการศึกษา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางสาวอรอนงค์ จำปาแก้ว
ตำแหน่ง :  สารบรรณสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นักวิชาการศึกษา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นางสาวเบญจมาตย์ พรหมพินิจ
ตำแหน่ง :  สารบรรณงานบริการการศึกษา (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นายชัยวัฒน์ หมั่นจิตร : Mr. Chaiwat Manjit
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  - ภาระงานด้านโสตทัศนศึกษา
- ภาระงานด้านเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นางสาวดวงกมล อินทะแสน
ตำแหน่ง :  ภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
มีข้อมูลทั้งหมด  9  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Exit-Exam)
     ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Exit-Exam

     พิธีเปิดศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง
     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด พิธีเปิด ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง ณ อาคารบริการนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งจ

     โครงการพัฒนาภาษาและกิจกรรมต่างประเทศ กิจกรรมที่ 5 อบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และศึกษาและเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 โ
     โครงการพัฒนาภาษาและกิจกรรมต่างประเทศ กิจกรรมที่ 5 อบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และศึกษาและเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ครั้งท