ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   หน่วยงาน งานบริการการศึกษา

นางสาวรัศนิยา กานนท์ : Mrs. Ratsaniya Kanon
ตำแหน่ง :  หัวหน้างานบริการการศึกษา (นักวิชาการศึกษา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบภาระงานทะเบียน (ผลการเรียน)
นายหาญณรงค์ นาเตย : Mr. Hanarong Natoei
ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกงานพัฒนานักศึกษา
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบภาระงานด้านทำนุบำรุงและศิลปวัฒนธรรม
รับผิดชอบภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
นางสาวจุรีรัตน์ หายักวงษ์ (Miss.Jureerat Hayakwong)
ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบภาระงานด้านหลักสูตร
นายอภิชาต ราชคำ : Mr. Apichat Ratchakhum
ตำแหน่ง :  ภาระงานด้านวิจัยและบริการวิชาการ (นักวิชาการศึกษา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบภาระงานวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวอรอนงค์ จำปาแก้ว
ตำแหน่ง :  สารบรรณสาขาวิชาบริหารธุรกิจ (นักวิชาการศึกษา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบภาระงานทะเบียนและวัดผล (ตารางเรียน ตารางสอน ตารางสอบ)
นางสาวศิริรัก ลำดวน
ตำแหน่ง :  นักวิชาการศึกษา
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบภาระงานด้านกิจการนักศึกษา
รับผิดชอบภาระงานด้านกิจกรรมนักศึกษา
นางสาวรุ่งนภา สัตถาผล
ตำแหน่ง :   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  
นายชัยวัฒน์ หมั่นจิตร : Mr. Chaiwat Manjit
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  - รับผิดชอบภาระงานด้านโสตทัศนศึกษา
- รับผิดชอบภาระงานด้านเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นางสาวดวงกมล นารีวงษ์
ตำแหน่ง :  สารบรรณงานบริการการศึกษา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบงานสารบรรณงานบริการการศึกษา/การฝึกงานในสถานประกอบการ
นางสาวเบญจมาตย์ พรหมดีราช
ตำแหน่ง :  สารบรรณงานบริการการศึกษา (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบภาระงานด้านหลักสูตร (มาตรฐานวิชาชีพและเทียบโอน)
นางสาวสุจันทา สิทธิ์นะศรี
ตำแหน่ง :  พนักงานธุรการ (แผนกงานพัฒนานักศึกษา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบงานกิจกรรมนักศึกษา
มีข้อมูลทั้งหมด  11  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าตรวจราชการ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
     คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าตรวจราชการ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

     ประชาสัมพันธ์ ประกาศการแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศการแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท

     พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า และ บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด
     พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า และ บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด