ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   หน่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป

นางบุษบา นครินทร์สาคร : Mrs. Bussaba Nakarinsakorn
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบงานภาระงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ประกันคุณภาพการศึกษา)
นายศักดิ์ดา สมแสน : Mr. Sakda Somsaen
ตำแหน่ง :  หัวหน้าแผนกงานธุรการคณะ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  - รับผิดชอบภาระงานพัสดุ (งบประมาณรายจ่าย)
- งานบริหารความเสี่ยง
นางเยาวภา ราชคำ: Mrs. Yaowapa Rajakham
ตำแหน่ง :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  เบอร์โทร : 048-7910064
อีเมล์ : hangjai_bee@hotmail.com
ความถนัด/เชี่ยวชาญในวิชาชีพตามตำแหน่ง :
                    - งานงบประมาณ วางแผนยุทธศาสตร์ 
                    - งานประเมินผล
ความถนัด/เชี่ยวชาญในสาขาวิชาอื่น ๆ :
                      - งานออกแบบกราฟฟิค
                      - Database Data mining
                      - พัฒนาโปรแกรมด้วย VB.NET
นางธนพร ผิวคำ Mrs. Thanaporn Phewkham
ตำแหน่ง :  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาระงานประชุม, วิเทศสัมพันธ์)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบภาระงานประชุม
นางสาวดวงใจ จันทร์มาลา : Miss. Duangjai Junmala
ตำแหน่ง :  นักวิชาการเงินและบัญชี (ภาระงานด้านการเงินและบัญชี)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบภาระงานด้านการเงิน บัญชี
นางสาวอรนภา ศรีโคตร (Miss.Onapa Srikot)
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบภาระงานด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (ประกันคุณภาพการศึกษา)
นายรวี ภูบุญมี : Mr.Rawee Phuboonmee
ตำแหน่ง :  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ภาระงานสารสนเทศเพื่องานบริหาร)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  - งานในรายละเอียดงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
- งานวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล
- งานด้าน เว็บไซต์หน่วยงาน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- งานด้าน ระบบรับสมัครนักศึกษาโควตาออนไลน์
- งานด้าน ระบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
- งานด้าน ระบบลงทะเบียนและส่งบทความวิชาการออนไลน์
- งานด้าน ระบบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการออนไลน์
- งานด้าน ระบบฐานข้อมูลวิจัยและบริการวิชาการออนไลน์
- งานด้าน ระบบติดตามและรายงานผลโครงการออนไลน์
- งานด้าน ระบบติดตามโครงการออนไลน์
- งานด้าน ระบบรับสมัครนักศึกษาด้วยระบบ TCAS
นายธานีรัตน์ ร่มเกษ
ตำแหน่ง :  ภาระงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบภาระงานอาคารสถานที่
นางลักขณา โสตะภา : Mrs. Luckana Sotapa
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาระงานด้านพัสดุ)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบภาระงานด้านพัสดุ (งบประมาณรายได้)
นางสาวปูริดา จันทร์มาลา
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่ธุรการ (ภาระงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบภาระงานอาคารสถานที่
นางชฎารัตน์ อัคนิจ : Mrs. Chadarat Akkanit
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาระงานสารบรรณสำนักงานคณบดี)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบงานสารบรรณคณะ
นางสาวปาริฉัตร คำสุรี : Miss Parichat Kamsuri
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ภาระงานด้านบุคลากร)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบภาระงานการเจ้าหน้าที่ (บุคลากร) และตรวจเบิกค่าสอน
นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง Mr. Sittiporn Chanmamuang
ตำแหน่ง :  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ภาระงานสารบรรณงาน, ประชาสัมพันธ์)
สายงาน :  สายสนับสนุน
เพิ่มเติม :  รับผิดชอบภาระงานประชาสัมพันธ์
มีข้อมูลทั้งหมด  13  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าตรวจราชการ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
     คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าตรวจราชการ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

     ประชาสัมพันธ์ ประกาศการแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศการแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท

     พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า และ บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด
     พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า และ บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด