Avatar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม
คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   หน่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป

นางบุษบา นครินทร์สาคร : Mrs. Bussaba Nakarinsakorn
  ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
  ประเภทสายงาน : บุคลากรสายปฏิบัติการ
นายศักดิ์ดา สมแสน : Mr. Sakda Somsaen
  ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกงานธุรการคณะ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
  ประเภทสายงาน : บุคลากรสายปฏิบัติการ
นางเยาวภา ราชคำ: Mrs. Yaowapa Rajakham
  ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
  ประเภทสายงาน : บุคลากรสายปฏิบัติการ
นางธนพร ผิวคำ Mrs. Thanaporn Phewkham
  ตำแหน่ง : สารบรรณงานบริหารงานทั่วไป (ผู้ปฏิบัติงานบริหาร)
  ประเภทสายงาน : บุคลากรสายปฏิบัติการ
นางวันทา พลสีลา : Mrs. Wanta Phonseela
  ตำแหน่ง : ภาระงานด้านอาคารสถานที่และยานพาหนะ (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
  ประเภทสายงาน : บุคลากรสายปฏิบัติการ
นางลักขณา โสตะภา : Mrs. Luckana Sotapa
  ตำแหน่ง : ภาระงานด้านพัสดุ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
  ประเภทสายงาน : บุคลากรสายปฏิบัติการ
นางสาวดวงใจ จันทร์มาลา : Miss. Duangjai Junmala
  ตำแหน่ง : งานด้านการเงินและบัญชี (นักวิชาการเงินและบัญชี)
  ประเภทสายงาน : บุคลากรสายปฏิบัติการ
นางชฎารัตน์ อัคนิจ : Mrs. Chadarat Akkanit
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทสายงาน : บุคลากรสายปฏิบัติการ
นายรวี ภูบุญมี : Mr.Rawee Phuboonmee
  ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานด้านฐานข้อมูล เว็บไซต์หน่วยงาน ระบบประเมินการเรียนการสอน ระบบติดตามโครงการออนไลน์ งาน IT อื่นๆ)
  ประเภทสายงาน : บุคลากรสายปฏิบัติการ
นางสาวปาริฉัตร คำสุรี : Miss Parichat Kamsuri
  ตำแหน่ง : ภาระงานด้านพัสดุ + ตรวจเบิกค่าสอน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
  ประเภทสายงาน : บุคลากรสายปฏิบัติการ
นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง Mr. Sittiporn Chanmamuang
  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  ประเภทสายงาน : บุคลากรสายวิชาการ
มีข้อมูลทั้งหมด  11  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
     วันที่ 21 กันยายน 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลการตรวจประเมินเป็นไปด้วยค

     โครงการอบรมสัมนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2560
     วันที่ 3-4 กันยายน 2560 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด “โครงการอบรมสัมนาการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ 2560”

     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
     วันพฤหัสบดี ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเครือข่ายช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ของประ