ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะกรรมการประจำคณะ   หน่วยงาน คณะกรรมการ

อาจารย์สมพงษ์ วะทันติ
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาเอก
    อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญาเอก- 
- ระดับปริญญาโท
   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ระดับปริญญาตรี
   วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาเอก
   วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ระดับปริญญาโท
 
- ระดับปริญญาตรี
  
อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาโท
  วศ.ม.วิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ระดับปริญญาตรี
  วศ.บ.วิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติอื่น...
อาจารย์ ดร.เสกสรร พลสุวรรณ
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาเอก 
  D. Eng. Industrial Engineering and Management  สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ระดับปริญญาโท
  วศ.ม. วิศวกรรมระบบการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ระดับปริญญาตรี 
  ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ -เครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ประวัติอื่น ๆ ...
อาจารย์อรรถพล ไชยรา
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  ประวัติการศึกษา
- ปริญญาโท
  วศ.ม.วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ปริญญาตรี
  
อส.บ.เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ

ประวัติอื่น ๆ ...
อาจารย์ ดร.มติ นรารมย์
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาเอก
  ปร.ด.เทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ธนบุรี
- ระดับปริญญาโท
  วศ.ม.การจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ระดับปริญญาตรี
  วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ประวัติอื่น ๆ ...
อาจารย์ยุพิน เรืองแจ้ง
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาตรี
  ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประวัติอื่น ๆ ...
อาจารย์ ดร.วิไลพร หงษ์ขุนทด
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก
  ปร.ด.การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาโท

- ปริญญาตรี

ประวัติอื่น ๆ ..
อาจารย์ ดร.พัชรี ครองกิจศิริ
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  ประวัติการศึกษา
 - ระดับปริญญาเอก
   ปร.ด.ฟิสิกส์,
 - ระดับปริญญาโท
    วท.ม.การสอนฟิสิกส์

    ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน
 - ระดับปริญญาตรี
    วท.บ.ฟิสิกส์


ประวัติอื่น ๆ ...
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ศุภโกศล
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  ประวัติการศึกษา
 - ระดับปริญญาเอก
   ปร.ด.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 - ระดับปริญญาโท
   วศ.ม.                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ระดับปริญญาตรี
   วศ.บ.                     มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติอื่น ๆ ...
อาจารย์ ดร.ปฏิพงษ์ จงรู้ธรรม
ตำแหน่ง :  ตัวแทนคณาจารย์
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาเอก
  ปร.ด.วิจัยหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
- ระดับปริญญาโท
  กษ.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ระดับปริญญาตรี
  ครุศาสตรบัณฑิตและพลศึกษา สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร

ประวัติอื่น ๆ ...
อาจารย์อุกฤษฎ์ โข่ศรี
ตำแหน่ง :  ตัวแทนคณาจารย์
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  ประวัติการศึกษา
 - ระดับปริญญาเอก
   - อยู่ระหว่างศึกษาระดับปริญญเอก-
 - ระดับปริญญาโท
   วท.ม.      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - ระดับปริญญาตรี
   วท.บ.     มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ประวัติอื่น ๆ ...
อาจารย์ ดร.สมพร หงส์กง
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาเอก
  ปร.ด. วิศวกรรมเครื่องกล    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ระดับปริญญาโท
  วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ระดับปริญญาตรี


ประวัติอื่น ๆ...

อาจารย์สยาม ประจุดทะศรี
ตำแหน่ง :  ตัวแทนคณาจารย์
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
อาจารย์ ดร.ธัญญา พากเพียร
ตำแหน่ง :  ตัวแทนคณาจารย์
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  ประวัติการศึกษา
- ระดับปริญญาเอก
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารอุตสาหกรรมบริการ) มหาวิทยาแม่โจ้
- ระดับปริญญาโท
  บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (M.B.A)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ระดับปริญญาตรี
  บธ.บ. การบัญชี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติอื่น ๆ...
มีข้อมูลทั้งหมด  15  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าตรวจราชการ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
     คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าตรวจราชการ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

     ประชาสัมพันธ์ ประกาศการแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศการแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท

     พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า และ บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด
     พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า และ บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด