ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะกรรมการประจำคณะ   หน่วยงาน คณะกรรมการ

อาจารย์สมพงษ์ วะทันติ
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายบริหาร
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
อาจารย์ ดร.เสกสรร พลสุวรรณ
ตำแหน่ง :  รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
อาจารย์อรรถพล ไชยรา
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขาวิชาวิศกรรมอุตสาหการ
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
อาจารย์ ดร.มติ นรารมย์
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
อาจารย์ยุพิน เรืองแจ้ง
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศาสตร์
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
อาจารย์ ดร.วิไลพร หงษ์ขุนทด
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
อาจารย์ ดร.พัชรี ครองกิจศิริ
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ ศุภโกศล
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
อาจารย์ ดร.ปฏิพงษ์ จงรู้ธรรม
ตำแหน่ง :  ตัวแทนคณาจารย์
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
อาจารย์อุกฤษฎ์ โข่ศรี
ตำแหน่ง :  ตัวแทนคณาจารย์
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
อาจารย์ ดร.นิรุต อ่อนสลุง
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
อาจารย์สยาม ประจุดทะศรี
ตำแหน่ง :  ตัวแทนคณาจารย์
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
อาจารย์ ดร.ธัญญา พากเพียร
ตำแหน่ง :  ตัวแทนคณาจารย์
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  
มีข้อมูลทั้งหมด  15  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Exit-Exam)
     ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (English Exit-Exam

     พิธีเปิดศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง
     วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัด พิธีเปิด ศูนย์บัณฑิตนักปฏิบัติธนาคารจำลอง ณ อาคารบริการนักศึกษา มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ซึ่งจ

     โครงการพัฒนาภาษาและกิจกรรมต่างประเทศ กิจกรรมที่ 5 อบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และศึกษาและเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 โ
     โครงการพัฒนาภาษาและกิจกรรมต่างประเทศ กิจกรรมที่ 5 อบรมให้ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ และศึกษาและเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ครั้งท