ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะกรรมการประจำคณะ   หน่วยงาน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายมงคล เจตินัย
ตำแหน่ง :  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สายงาน :  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพิ่มเติม :  ตำแหน่งปัจจุบัน
     - ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
นายสมชาย นิลจินดา
ตำแหน่ง :  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สายงาน :  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพิ่มเติม :  ตำแหน่งสุดท้าย
  - ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ความเชี่ยวชาญความชำนาญ
  - ด้านการบริหาร บริหารทรัพยากร บุคลากร
  - 
การบริหารสถานศึกษา
นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์
ตำแหน่ง :  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สายงาน :  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพิ่มเติม :  ตำแหน่งปัจจุบัน
  - ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสกลนคร
นายศักดิ์ชัย วินิจสุมานนท์
ตำแหน่ง :  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สายงาน :  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เพิ่มเติม :  
มีข้อมูลทั้งหมด  4  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าตรวจราชการ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
     คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าตรวจราชการ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

     ประชาสัมพันธ์ ประกาศการแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศการแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท

     พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า และ บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด
     พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า และ บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด