ข้อมูลบุคลากร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  สังกัด คณะกรรมการประจำคณะ   หน่วยงาน ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา แก้วอาษา
ตำแหน่ง :  คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สายงาน :  สายวิชาการ
เพิ่มเติม :  

ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาเอก 
   วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระดับระดับปริญญาโท
  ค.อ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  วศ.ม.  (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ระดับปริญญาตรี
  ค.อ.บ. (ไฟฟ้า) เกียรตินิยมเหรียญเงิน  มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)   มทร. ธัญบุรี
- ระดับประกาศนียบัตร
  ปวส. (ไฟฟ้า)    มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  ปวช. (ไฟฟ้า)    มทร. อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ได้รับทุนพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

ประวัติการฝึกอบรม

- อบรมหลักสูตร  “Vocational Training” ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยทุนของ JICAปี 2551
- อบรมหลักสูตร “Small Hydropower Development”  ปี 2556 ณ  Indian Institute of Technology Roorkeeโดยทุนของรัฐบาลอินเดีย 
- อบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” จัดโดย มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ ปี 2556
- อบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ”  รุ่นที่ 6จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ ปี 2557

มีข้อมูลทั้งหมด  1  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1
     คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าตรวจราชการ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
     คณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 พร้อมผู้ตรวจราชการกระทรวง เข้าตรวจราชการ ณ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

     ประชาสัมพันธ์ ประกาศการแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท
     ประชาสัมพันธ์ ประกาศการแต่งกายเพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และขอใบรับรองทุกประเภท

     พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า และ บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด
     พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า และ บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด