ข่าวสารและกิจกรรม
 ค้นหาข่าว :

 เครื่องจ่ายยาอัตโนมัติ Automatic Drug Dispenser Robot ADD คว้ารางวัลที่ 2 มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
 55th TGTK Mini Marathon มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
 โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) รุ่นที่ 3
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมผลิตและพัฒนาแรงงานขั้นสูง
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ไทย-เวียดนาม
 โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพและการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 โครงการ “การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (GOOD PRACTICE FOR KNOWLEDGE MANAGEMENT)”
 ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 รับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ปริญญาโท)
 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกะบทีมอาจารย์และนักศึกษา จาก สาขาบริหารธุรกิจ 3 รางวัล จากโครงการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 12