ข่าวสารและกิจกรรม
 ค้นหาข่าว :

 ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการสารเสริมการท่องเที่ยว เชิงบูรณาการ เมืองต้องห้าม(พลาด)
 ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมโครงการกิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2561
 ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลอง คว้าถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 เอกสารการพัฒนาและบริหารหลักสูตร พร้อมคู่มือการปฏิบัติงาน การพัฒนาและบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2561
 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 ปฏิทินการศึกษา ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง) ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 ตารางสอบปลายภาค (ระดับ ปริญญาตรี) ประจำภาคการศึกษา 2/260
 ตารางสอบปลายภาค (ระดับ ปวส.) ประจำภาคการศึกษา 2/260