ข่าวสารและกิจกรรม
 ค้นหาข่าว :

 โครงการบริการวิชาการอบรมเทคนิคการตรวจสอบและแนวทางการซ่อมแซม โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานวิศวกรรมโยธา
 นักเรียนโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยครูอาจารย์ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญศิษย์ใหม่ ปีการศึกษา 2558
 โครงการประชุมเสวนา RMUTI-Laos Forum
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร เรื่อง ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
 Bike for Mom “ปั่นเพื่อแม่”
 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี ท่านอธิการบดี มทร.อีสาน เข้ารับโล่รางวัล “คนไทยตัวอย่าง”
 โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ จัดโครงการ การเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับเด็กออทิสติก
 กำหนดการและรูปแบบการจัดกิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2558 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 รายละเอียดและใบสมัคร แข่งขันทักษะวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ ประจำปี 2558
 ‪‎ขอเรียนเชิญร่วมงาน‬ แข่งขันทักษะวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ ประจำปี 2558