ข่าวสารและกิจกรรม
 ค้นหาข่าว :

 การรับรองคุณวุฒิ ระดับประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จาก สำนักงาน ก.พ.
 ประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ และมีสิทธิเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561
 ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (OPEN HOUSE 2018)
 รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี ในระบบ TCAS รอบรับด้วย Portfolio 1/2 ไม่มีการสอบ
 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อ(ระบบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2561
 ขอเชิญชวนใช้บริการเครือข่ายเสมือน (Virtual Private Network: VPN) ในการเชื่อมต่อครือข่ายภายในจากภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
 จังหวัดสกลนคร ขอเชิญชวนท่าน และบุคลากรในหน่วยงานแต่งกายประจำวันเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน แจ้งอัตราค่าตอบแทน ใหม่
 กำหนดการตรจประเมินกิจกรรม 7ส
 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมนาและจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560