ข่าวสารและกิจกรรม
 ค้นหาข่าว :

 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมสัมนา เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2008
 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทำความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกับ บริษัท เดลส์เน็ทเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี‬ จัดโครงการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเข้าสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ "จัดโครงการบริการวิชาการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบทางวิศวกรรม"
 โปรแกรมวิชาระบบสารสนเทศและโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการนำเสนอผลงานนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี
 โครงการสัมมนาทางการจัดการ เรื่อง การสื่อสารภายในองค์การอย่างมืออาชีพสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 แนะนำระบบคลังความรู้และข้อมูลวิจัยออนไลน์ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์