ข่าวสารและกิจกรรม
 ค้นหาข่าว :

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (2561-2564)
 สรุปรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2561
 ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 [edPex]
 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561
 เอกสารประกอบการอบรมโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงตัวเลข
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ง.8 ง.4.1 ง.5.1 และ แบบฟอร์มสรุปโครงการ
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
 คู่มือตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (2560-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 4 ปี (2561-2564) คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี