อาจารย์สมพงษ์ วะทันติ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ. ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ดร.เสกสรร พลสุวรรณ
รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา