อาจารย์สมพงษ์ วะทันติ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ ปัญญาแก้ว

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

อาจารย์ ดร.เสกสรร พลสุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์จารุวัฒน์ ถาวรไพศาลชีวะ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา