ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง

ผู้ช่วยคณบดี ด้านนวัตกรรม บริการวิชาการ

อาจารย์วิมลศิริ มุสิกา

ผู้ช่วยคณบดี ด้านงานบริหารและการสื่อสารองค์กร

ว่าที่ ร.ต.วินัย หล้าวงษ์

ผู้ช่วยคณบดี ด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมและด้านกิจการพิเศษ

อาจารย์ ดร.นิรุต อ่อนสรุง

ผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ชาระ

ผู้ช่วยคณบดี ด้านกิจกรรมนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ไชยเชษฐ์

ผู้ช่วยคณบดี ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา