หัวหน้าแผนกงานธุรการคณะ
นายศักดิ์ดา สมแสน
Mr. Sakda Somsaen

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานด้านพัสดุ, สั่งซื้อ-สั่งจ้าง, งบประมาณรายจ่าย, งานบริหารความเสี่ยง
โทร. 2102

นางธนพร ผิวคำ
Mrs. Thanaporn Phewkham 

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน: งานด้านประชุม, งานความร่วมมือ, วิเทศสัมพันธ์
โทร. 2102

นางลักขณา โสตะภา
Mrs. Luckana Sotapa

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานด้านพัสดุ, สั่งซื้อ-สั่งจ้าง, งบประมาณรายได้
โทร. 2102

นางสาวดวงใจ จันทร์มาลา
Miss. Duangjai Junmala

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน: งานด้านเงินและบัญชี
โทร. 2102

นายธานีรัตน์ ร่มเกษ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานด้านอาคารสถานที่, งานพลังงาน
โทร. 2102

นางชฎารัตน์ อัคนิจ
Mrs. Chadarat Akkanit 

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานสารบรรณคณะ
โทร. 2102

นางสาวปาริฉัตร คำสุรี
Miss Parichat Kamsuri

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานด้านบุคลากร
โทร. 2102

นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง
Mr. Sittiporn Chanmamuang 

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน: งานด้านสารบรรณงานบริหารงานทั่วไป, งานประชาสัมพันธ์
โทร. 2102