หัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย
นางสาวจุรีรัตน์  หายักวงษ์
Miss Jurirat Hayakwong

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ปฏิบัติงาน: ภาระงานด้านหลักสูตร และภาระงานหัวหน้าแผนกงานวิชาการและวิจัย
โทร.
 2103

นายอภิชาต  ราชคำ
Mr. Apichat  Ratchakhum

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงาน: งานด้านวิจัยและบริการวิชาการ
โทร: 2103

นางสาวอรอนงค์  จำปาแก้ว
Miss Onanong Jampakaew

ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติงาน: งานด้านตารางเรียนตารางสอน
โทร: 2103

นางสาวรุ่งนภา  สัตถาผล
Miss Rungnapa Sattapol

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: ภาระงานสารบรรณงาน, ฝึกงาน ฝึกสอน, งานเกี่ยวกับการสอนชดเชย, ประสานสหกิจศึกษา, ประสานงานใบประกอบวิชาชีพครู
โทร: 2103

นางสาวเบญจมาตย์ พรหมดีราช
Miss Benjamat Phomdirat

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน: งานด้านประสานงานประเมินการจัดการเรียนการสอน, งานด้าน มคอ.
โทร: 2103

นายชัยวัฒน์ หมั่นจิตร
Mr. Chaiwat Manjit

ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงาน: ภาระงานด้านโสตทัศนูปกรณ์, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์
โทร: 2103