สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร จัดงาน “มหัศจรรย์เดินแบบผ้าครามงาม 3 ชิ้น”
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ ย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ดำเนินงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรไพรริน อุปปิง อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ และทีมงานวิจัย ผ่านสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Unisearch)

รองศาสตราจารย์ ดร. โฆษิต ศรีภูธร ผู้ช่วยศาตราจารย์อัมพร ศรีภูฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุริยา แก้วอาษา คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเวง สารคล่อง คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนานักศึกษา ร่วมงาน “มหัศจรรย์เดินแบบผ้าครามงาม 3 ชิ้น” ในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ ย่านเมืองเก่าสกล ถนนผ้าคราม โดยความร่วมมือจากจังหวัดสกลนคร สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร และเทศบาลนครสกลนคร โดยได้นำคณาจารย์และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาศิลปะศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาจากโรงเรียนสาธิตวิศวกรรมเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ สาขาแพทย์แผนไทย สาขาความงาม สาขาบริบาลผู้สูงอายุ สาขาพืชศาสตร์ สาขาสัตวศาสตร์ และสาขาประมง ร่วมเดินแบบแฟชั่นโชว์และเดินแบบการประกวดผ้าครามงาม 3 ชิ้น ซึ่งประกอบด้วย ผ้าถุง ผ้าพันคอ และผ้าคลุมไหล่ ผ่านการตรวจผ้าด้วยเครื่อง (Near infrared spectroscopy: NIRs) และนำมาประกอบกันเป็นเครื่องแต่งกายโดยไม่ผ่านการตัดเย็บ ทั้งนี้เพื่อร่วมอนุรักษ์ผ้าย้อมคราม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดสกลนค และเพื่อเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ให้เป็นที่รู้จัก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพชรไพรริน อุปปิง อาจารย์ประจำสาขาบริหารธุรกิจ และทีมงานวิจัยเป็นแม่งานในครั้งนี้โดยผ่านสถาบันบริการวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (Unisearch)

ชมภาพบรรยากาศภายในงาน คลิกที่นี่ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *