1. กฎหมายข้อมูลข่าวสารราชการและระบบคอมพิวเตอร์2. ระเบียบ การจัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ3. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ /สิ่งก่อสร้าง/งานต่อหน่วย/การออกแบบอาคาร4. ระเบียบฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ