วิสัยทัศน์

บูรณาการศาสตร์ สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมพันธกิจ

  • จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา บนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
  • สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การผลิต การบริการ และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ
  • บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
  • ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม
  • บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี
  • สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอัตลักษณ์บัณฑิต

บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบเอกลักษณ์

คณะแห่งการสรรสร้างนวัตกรรม