หลักสูตรที่เปิดสอน
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปีรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3) หรือเทียบเท่า
  • โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
   • สาขาวิชาไฟฟ้า
   • สาขาวิชาช่างโยธา
   • สาขาวิชาช่างยนต์
   • สาขาวิชาการบัญชี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปีรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) หรือเทียบเท่า
  • สาขาวิชาไฟฟ้า
  • สาขาวิชาอิเล็คทรอนิกส์
  • สาขาวิชาช่างโยธา
  • สาขาวิชาช่างยนต์
  • สาขาวิชาการบัญชี
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (โดยความร่วมมือกับ CP All)

หลักสูตรปริญญาตรี
 • หลักสูตร 4 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
  • ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
   • สาขาวิชาการบัญชี
  • ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
   • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาการจัดการ
  • ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
   • สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
  • ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.)
   • สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
  • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
   • สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 • หลักสูตร 3 ปี (เทียบโอนรายวิชา) รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
   • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
   • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • หลักสูตร 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  • ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
   • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (โดยความร่วมมือกับ บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด )
  • ปริญญาบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
   • สาขาวิชาการบัญชี
  • ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
   • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
   • สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
 • หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.บ. อส.บ. ค.อ.บ. ทล.บ. วท.บ. หรือเทียบเท่า
  • ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
   • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ และภาคสมทบ)