โครงการการพัฒนาศักยภาพทางการค้าโดยใช้โอกาสทางการตลาดในยุค Internet of Thing (IoT) ขับเคลื่อนตามนโยบาย Thailand 4.0

เมื่อวันที่ 22 – 23 […]