โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่

วันที่ 29 เมษายน 256 […]

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานก่อนออกสู่สถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 เมษายน 2562 […]

กิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ทรงคุณวุฒิและบุคลากรอาวุโส เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ […]

โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ […]

ลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงวิจิตรการไฟฟ้า และ บริษัท แสงวิจิตร เทรดดิ้ง จำกัด

วันที่ 5 เมษายน 2562 […]