โครงการการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 25 […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 25 […]

โครงการการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริของปราชญ์ต่างชาติแก่นักเรียนนักศึกษา 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 25 […]

การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสื อ “การแต่งกาย […]

คู่มือการจัดทำและพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

คู่มือการจัดทำและพิม […]

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 7 สิงหาค […]

ภาระงานบุคลากรสายผู้สอน และหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย […]