สมัครเรียนเป็นนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ประเภทโควตา)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการ ในลักษณะสถานการณ์จำลอง “หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)”

วันที่ 4- 6 กันยายน […]

FIT RUN 2019 วันที่ 29 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลน ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน “หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2562

ปัจจุบันเรื่องภัยเกี […]