คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีภาระงานที่รับผิดชอบด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่บริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำหนดพฤติกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดทำแผนงานด้านกิจกรรมโครงการสำหรับนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2560-2561 มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้สามารถสามารถ ให้กับนักเรียน/นักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมด้านการอนุรักศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และมีการเผยแพร่กิจกรรมออกสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

การแห่เทียนเข้าพรรษา เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในปีนี้ได้จัดขั้น ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ อำเภอพังโคน และ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ได้มีการจัดกิจกรรมสืบทอดกับมาจนกลายเป็นประเพณีของชาวอำเภอพังโคน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมอันดี และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน จึงได้ได้จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและมีการจัดประกวดต้นเทียนพรรษาและขวนแห่ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. ให้คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณี
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเผยแพร่กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณะชน
3. มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *