คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความประสงค์รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. – ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 (ประเภทโควตา)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทค […]

โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการ ในลักษณะสถานการณ์จำลอง “หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)”

วันที่ 4- 6 กันยายน […]

FIT RUN 2019 วันที่ 29 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลน ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน “หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ” ประจำปี 2562

ปัจจุบันเรื่องภัยเกี […]

โครงการการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 25 […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 25 […]

โครงการการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริของปราชญ์ต่างชาติแก่นักเรียนนักศึกษา 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 25 […]

การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสื อ “การแต่งกาย […]

คู่มือการจัดทำและพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

คู่มือการจัดทำและพิม […]

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 7 สิงหาค […]