Krungthai Next ชำระค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านแอปพลิเคชัน ของธนาคารกรุงไทย (สำหรับผู้มีบัญชีธนาคารกรุงไทย)

#น้องๆ นักศึกษา และผ […]

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 2/2562 ยื่นคำร้องขอเอกสารทางการศึกษา (Transcript) ทางไปรษณีย์ไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563 ผ่านระบบยื่นคำร้องออนไลน์

นักศึกษาที่สำเร็จการ […]

การจัดการความรู้สู่วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices for Knowledge Management)

วันที่ 4 เมษายน 2562 […]

ผลงานการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติยุคดิจิทัล Thailand 4.0 : ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์จำลอง ได้รับ “ถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ”

ขอแสดงความยินดี นศ. […]