โครงการการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริของปราชญ์ต่างชาติแก่นักเรียนนักศึกษา 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 25 […]

สาขาบริหารธุรกิจ คว้า 3 รางวัล จากการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 3 สถาบัน ครั้งที่ 12

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

โครงการสัมมนาและเพิ่มพูนความรู้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสู่การประกอบอาชีพ

วันที่ 29 พฤษภาคม 25 […]

กำหนดการส่งข้อมูลคำร้องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนคำน […]

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกำหนดการวันเปิดภาคการศึกษที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมสืบสานประเพณีประเพณีไทยแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีส่งมอบโรงเรียนเพาะเห็ด (อัตโนมัติ) ในโครงการชุมชนนวัตกรรมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วันที่ 13 พฤษภาคม 25 […]

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานก่อนออกสู่สถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 9 เมษายน 2562 […]