โครงการการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริของปราชญ์ต่างชาติแก่นักเรียนนักศึกษา 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 25 […]

การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสื อ “การแต่งกาย […]

คู่มือการจัดทำและพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

คู่มือการจัดทำและพิม […]

กำหนดการ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ข้อปฏิบัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พระบาทสมเด็จพระปรเมน […]

รับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

วันที่ 18 กรกฎาคม 25 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมมือกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร จัดงาน “มหัศจรรย์เดินแบบผ้าครามงาม 3 ชิ้น” มหัศจรรย์เดินแบบผ้าครามงาม 3 ชิ้น

สำนักงานพาณิชย์จังหว […]

ขอเชิญร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสกลนคร

กำหนดการหน่วยแพทย์เค […]

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วานนี้ (30 มิถุนายน […]

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2 […]

สาขาบริหารธุรกิจ คว้า 3 รางวัล จากการประชุมสัมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ 3 สถาบัน ครั้งที่ 12

คณะอุตสาหกรรมและเทคโ […]