โครงการอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการ ในลักษณะสถานการณ์จำลอง “หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)”

วันที่ 4- 6 กันยายน […]

โครงการการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหลักสูตรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 30 สิงหาคม 25 […]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 25 […]

โครงการการจัดการองค์ความรู้และการถ่ายทอดวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริของปราชญ์ต่างชาติแก่นักเรียนนักศึกษา 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 25 […]

การแต่งกาย ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันพระราชพิธีและรัฐพิธี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสื อ “การแต่งกาย […]

คู่มือการจัดทำและพิมพ์ปริญญานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

คู่มือการจัดทำและพิม […]

โครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติธรรมช่วงเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 7 สิงหาค […]

กำหนดการ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 ข้อปฏิบัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

พระบาทสมเด็จพระปรเมน […]

รับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

วันที่ 18 กรกฎาคม 25 […]

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมมือกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร จัดงาน “มหัศจรรย์เดินแบบผ้าครามงาม 3 ชิ้น” มหัศจรรย์เดินแบบผ้าครามงาม 3 ชิ้น

สำนักงานพาณิชย์จังหว […]