โครงการสนับสนุนชุดข้อสอบและระบบฝึกฝนด้านดิจิทัลตามมาตรฐานระดับสากล

ทรัพยากรบุคคลเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีสัมฤทธิผล ศักยภาพของบุคลากรจึงเป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์การ บุคลากรที่มีความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มหาวิทยาลัยมีความเจริญก้าวหน้า นำพาไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรให้ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดีที่พึงประสงค์ จึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของประเทศไทย จึงนับว่าเป็นหัวใจสำคัญ ในการที่จะพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวสู่สังคมโลกดิจิตอลเทียบเคียงกับอารยประเทศทั่วโลก อีกทั้งเป็นการที่จะทำให้คนไทยสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพแวดล้อมให้รองรับกับความเจริญด้านอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของกระแสโลก

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ได้มีเครื่องมือในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ที่เหมาะสมและตรงตามทักษะวิชาชีพของตนเอง
 • เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ได้ทดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานสากลด้านดิจิทัล ที่เหมาะสมและตรงตามทักษะวิชาชีพของตนเอง

สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • ได้รับสิทธิในการใช้ ระบบชุดฝึกฝน และชุดข้อสอบมาตรฐานระดับสากล
 • ข้อสอบมาตรฐานระดับสากล จำนวน 100 ชุด

กลุ่มเป้าหมาย

 • อาจารย์
 • บุคลากรทางการศึกษา

สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะได้รับ

1.ชุดฝึกฝน (แบบออนไลน์)

ชุดฝึกฝน คือ โปรแกรมฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งถูกออกแบบมาให้มีความสอดคล้องกับการทดสอบจริง และได้รับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ โดยชุดฝึกฝน เป็นเสมือนผู้ช่วยแนะนำการใช้งานโปรแกรมต่างๆ เป็นเครื่องมือเรียนรู้เมนูคำสั่งเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจในการทดสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพทางด้านไอที เป็นเครื่องมือในการสร้างความโดดเด่นในสายอาชีพอย่างได้มาตรฐานสูงสุด

2. ชุดข้อสอบมาตรฐานระดับสากลภายใต้ CERTIPORT INC. ครอบคลุม 12 ผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ของชุดฝึกฝน

 • ผู้ใช้งานได้เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมต่างๆ ผ่านหน้าจอโปรแกรมเสมือนจริง
 • ผู้ใช้งานได้ฝึกฝนเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบใช้งานของโปรแกรมตรงตามวัตถุประสงค์
 • ผู้ใช้งานสามารถทราบผลการทดสอบของตนเองได้ภายหลังจากการสอบเสร็จสิ้น สามารถนำผลลัพธ์มาประเมิน และพัฒนาการใช้งานโปรแกรมต่อไป
 • ชุดฝึกฝนสามารถเป็นเครื่องมือใช้วัดความสามารถการทำงานในโปรแกรมต่างๆ ของผู้ใช้งาน
 • เพิ่มโอกาสในการได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพได้มากขึ้น

ลักษณะการใช้งานชุดฝึกฝน

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

 • แบบ Training
  • ผู้ใช้งานได้เรียนรู้ และฝึกฝนการใช้เครื่องมือต่างๆ โดยเป็นการปฏิบัติจริงกับหน้าจอโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ผู้ใช้งานสามารถฝึกฝนการใช้งานได้อย่างอิสระ ไม่มีการกำหนดเวลาระหว่างการใช้งาน
  • ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองกรณีไม่เข้าใจ หรือประสบปัญหาระหว่างการใช้งานโปรแกรม สามารถเข้าโหมดช่วยเหลือเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมที่ถูกต้อง
 • แบบ Testing
  • ผู้ใช้งานได้รับบททดสอบ ที่เปรียบเสมือนการจำลองการทดสอบใบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพจริง โดยอ้างอิงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละโปรแกรม
  • ผู้ทำการทดสอบต้องดำเนินการทดสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • ผู้ทดสอบต้องปฏิบัติตามโจทย์คำสั่งให้ถูกต้องโดยไม่มีโหมดช่วยเหลือ หรือคำแนะนำระหว่างทดสอบ เพื่อเป็นการประเมินความรู้ของผู้สอบ ก่อนเข้าสู่การสอบประกาศนียบัตรจริง
  • ผู้ทดสอบสามารถทราบผลการทดสอบได้ทันทีหลังจบการทดสอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *