MEA เปิดรับสมัครอบรม ”โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” เข้าอบรม ทดสอบและประเมิน (สัมภาษณ์) ประจำปี 2563 ฟรี 3 รุ่น และเตรียมให้บริการ MEA e-Fix

ด่วน!! MEA เปิดรับสมัครอบรม ”โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ปี 63 ฟรี 3 รุ่น และเตรียมให้บริการ MEA e-Fix เร็ว ๆ นี้

MEA เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ MEA เข้าอบรม ทดสอบและประเมิน (สัมภาษณ์) ประจำปี 2563 ฟรี เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เพื่อนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยด้านไฟฟ้าในชุมชนของ MEA โดยผู้รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถระบุรุ่นที่ต้องการเข้ารับการอบรมได้ ดังนี้

รุ่นที่ 2 : 26-28 ส.ค.63 (ปิดรับสมัคร 10 ส.ค.63)
รุ่นที่ 3 : 30 ก.ย.-2 ต.ค.63 (ปิดรับสมัคร 14 ก.ย.63)
รุ่นที่ 4 : 25-27 พ.ย.63 (ปิดรับสมัคร 9 พ.ย.63)

รับสมัครจำนวนจำกัด โดยผู้ที่สนใจสมัครได้ที่ https://www.mea.or.th/minisite/electrician

นอกจากนี้ MEA ยังเตรียมเปิดให้บริการแก้ไขปัญหาและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อส่งเสริมอาชีพต่อยอดโครงการฯ โดยสนับสนุนช่างไฟฟ้ามืออาชีพที่ผ่านการอบรมไปให้บริการถึงบ้านผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ ผ่าน App MEA e-Fix ที่ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย ได้มาตรฐาน จาก MEA เร็ว ๆ นี้

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1890

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ได้มีมติรับรองแบบฟอร์มการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นั้น กองบริหารงานบุคคลขอให้หน่วยงานและบุคลากรดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.human.rmuti.ac.th/human/?p=2866 ทั้งนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1854

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการแบบบูรณาการตามแนวทางการเสนอของบประมาณเชิงยุทธศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการแบบบูรณาการตามแนวทางการเสนอของบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 มีกลุ่มเป้าหมาย 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น และ เพิ่มสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก งบประมาณ Area (จังหวัด,กลุ่มจังหวัด,ภาค) และ งบประมาณ Agenda (ยุทธศาสตร์เร่งด่วนของรัฐบาล) ให้มากขึ้นจากทุกสาขาวิชา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร คุณเอกกมล เอี่ยมศรี ที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการประปานครหลวง สาขาการบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผลโครงการ

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1842

เอกสารประกอบการบรรยาย “การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่”

เกณฑ์ใหม่มาตรฐาน

ตำรามาตรฐาน

Download เอกสารอบรมทำผลงานวิชาการ-ไฟล์วีดีโอการจัดทำเอกสาร Word และออกแบบเล่ม

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1786

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1468

Sitemaps by abhbass