โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการแบบบูรณาการตามแนวทางการเสนอของบประมาณเชิงยุทธศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการแบบบูรณาการตามแนวทางการเสนอของบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 มีกลุ่มเป้าหมาย 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น และ เพิ่มสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก งบประมาณ Area (จังหวัด,กลุ่มจังหวัด,ภาค) และ งบประมาณ Agenda (ยุทธศาสตร์เร่งด่วนของรัฐบาล) ให้มากขึ้นจากทุกสาขาวิชา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร คุณเอกกมล เอี่ยมศรี ที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการประปานครหลวง สาขาการบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผลโครงการ

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1842

เอกสารประกอบการบรรยาย “การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่”

เกณฑ์ใหม่มาตรฐาน

ตำรามาตรฐาน

Download เอกสารอบรมทำผลงานวิชาการ-ไฟล์วีดีโอการจัดทำเอกสาร Word และออกแบบเล่ม

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1786

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1468

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ดาวน์โหลด >> แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ-ฉบับที่-12-พ.ศ.-2560-2564

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1465

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560

unnamed-2-crop-web

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระบบโควตา(โควตาพิเศษ)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

Continue reading

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1457

Sitemaps by abhbass