รวี ภูบุญมี

Author's posts

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั …

Continue reading

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1854

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการแบบบูรณาการตามแนวทางการเสนอของบประมาณเชิงยุทธศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการแบบบูรณาการตามแ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1842

เอกสารประกอบการบรรยาย “การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่”

เกณฑ์ใหม่มาตรฐาน ตำรามาตรฐาน Download เอกสารอบรมทำผลงาน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1786

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1468

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1465