ศักดิ์ดา สมแสน

Author's posts

เอกสารโครงการ พัฒนาระบบการทำงานของกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2558

1.ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ใช้ประกอบการดำเนินการให้ข้ารา …

Continue reading

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1228

เอกสารโครงการอบรมเครือข่ายนักกฎหมาย 6 ราชมงคล กฎหมายปกครองกับการพัสดุ

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1221

โครงการ “พัฒนากระบวนการทำงานของบุคลากรด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา”

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ “พัฒนากระ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1020