Category: หน้าหลัก

MEA เปิดรับสมัครอบรม ”โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” เข้าอบรม ทดสอบและประเมิน (สัมภาษณ์) ประจำปี 2563 ฟรี 3 รุ่น และเตรียมให้บริการ MEA e-Fix

ด่วน!! MEA เปิดรับสมัครอบรม ”โครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” …

Continue reading

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1890

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั …

Continue reading

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1854

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการแบบบูรณาการตามแนวทางการเสนอของบประมาณเชิงยุทธศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการแบบบูรณาการตามแ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1842

เอกสารประกอบการบรรยาย “การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่”

เกณฑ์ใหม่มาตรฐาน ตำรามาตรฐาน Download เอกสารอบรมทำผลงาน …

Continue reading

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1786

(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1468