Category: ข่าวแผนกงานสารบัญและการเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั …

Continue reading

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1854

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถเ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=931

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document

ขอเชิญ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและผู้สนใจ  เข้าร …

Continue reading

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=922

ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งาน ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน มทร.อีสาน

บุคลากร  คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ดาวน์โหลด คู่มือการ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=891

พิมพ์ตัวเลขไทยในหนังสือราชการ(ทั้งเอกสาร) ง่ายนิดเดียว

มาดูขั้นตอนคร่าวๆ กันเลยครับ ดาวน์โหลด “ฟอนต์ไทยส …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=808