โครงการ “พัฒนากระบวนการทำงานของบุคลากรด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา”

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้จัดโครงการ “พัฒนากระบวนการทำงานของบุคลากรด้านสนับสนุนการจัดการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2557 ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2557 เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยการจัดในรูปแบบของการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดชลบุรี โดยเข้าศึกษาดูงาน 2 สถานที่ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ นับว่า เป็นอีกกระบวนการหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรที่จะช่วยให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ การสร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอกที่มีรูปแบบการบริหารงานที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพัฒนาระบบแนวคิดสำหรับการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการรวมกลุ่มบุคลากรแต่ละกลุ่มให้มีปฏิสัมพันธ์ เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกัน สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข รวมถึงเป็นการสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ยุทธศาสตร์คณะอุตสาหกรรและเทคโนโลยี ในอันที่จะขับเคลื่อนให้บุคลากรมีความพร้อมในด้านศักยภาพทางความคิด การปฏิบัติงานที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1020

%d bloggers like this: