คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแถลงนโยบายในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร ในการบรรยายเกี่ยวกับนโยบายในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และได้มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับอาจารย์ใหม่และบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งใหม่ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมผู้บริหาร อาจารย์จรัญ มงคลวัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ พันตรี ธเนศวร์อุดม จูมพลหล้า รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์จันทิมา มณีโชติวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้บรรยายนโยบายเกี่ยวกับแผนการทำงานของแต่ละฝ่ายงาน ซึ่งให้สอดคล้องในการบริหารจัดการเรียนการสอนของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีในปีการศึกษา 2558 และได้รับฟังข้อเสนอแนะความคิดเห็นของคณาจารย์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีร่วมกัน


Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1160

%d bloggers like this: