เอกสารโครงการ พัฒนาระบบการทำงานของกองบริหารงานบุคคล ประจำปี 2558

1.ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่ใช้ประกอบการดำเนินการให้ข้าราชการไปศึกษาต่อ

2.มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

3.มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน งานโอนย้าย ตัดโอน ลาออก ช่วยราชการ

4.มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับสูงขึ้น

 

 

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1228

%d bloggers like this: