«

ธ.ค. 01 2016

Print this เรื่อง

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15110260_1823189827899699_986032390122998766_o.jpg
15110260_1823189827899699_986032390122998766_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15110843_1823189907899691_8087571496186031680_o.jpg
15110843_1823189907899691_8087571496186031680_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15068933_1823189071233108_583493595897200075_o.jpg
15068933_1823189071233108_583493595897200075_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15111082_1823189491233066_3501841543930887323_o.jpg
15111082_1823189491233066_3501841543930887323_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15110935_1823189241233091_1493914889182797371_o.jpg
15110935_1823189241233091_1493914889182797371_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15110920_1823189737899708_1595419638317425003_o.jpg
15110920_1823189737899708_1595419638317425003_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15122893_1823189137899768_2925360440816995512_o.jpg
15122893_1823189137899768_2925360440816995512_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15123279_1823189074566441_6728993585737414654_o-1.jpg
15123279_1823189074566441_6728993585737414654_o-1
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15123279_1823189074566441_6728993585737414654_o.jpg
15123279_1823189074566441_6728993585737414654_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15123291_1823189237899758_1054205640395367747_o.jpg
15123291_1823189237899758_1054205640395367747_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15123327_1823189257899756_7822259048996388338_o.jpg
15123327_1823189257899756_7822259048996388338_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15123404_1823189487899733_2283455806840975602_o.jpg
15123404_1823189487899733_2283455806840975602_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15123484_1823189134566435_963151157825558628_o.jpg
15123484_1823189134566435_963151157825558628_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15128938_1823189704566378_6646926894176344946_o.jpg
15128938_1823189704566378_6646926894176344946_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15128998_1823189741233041_3780331621723227290_o.jpg
15128998_1823189741233041_3780331621723227290_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15156926_1823189944566354_8935519970697750522_o.jpg
15156926_1823189944566354_8935519970697750522_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15138385_1823189457899736_2463589946963965786_o.jpg
15138385_1823189457899736_2463589946963965786_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15167446_1823189864566362_4895241671578677000_o.jpg
15167446_1823189864566362_4895241671578677000_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15167553_1823189077899774_8126770663124538022_o.jpg
15167553_1823189077899774_8126770663124538022_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15156938_1823189131233102_7436026320874827119_o.jpg
15156938_1823189131233102_7436026320874827119_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15196018_1823189327899749_7879123472235047089_o.jpg
15196018_1823189327899749_7879123472235047089_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15195886_1823189204566428_6077385278249379794_o.jpg
15195886_1823189204566428_6077385278249379794_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15195883_1823189591233056_3352888000868149032_o.jpg
15195883_1823189591233056_3352888000868149032_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15168702_1823189351233080_694006120736606475_o.jpg
15168702_1823189351233080_694006120736606475_o
http://fit.rmuti.ac.th/admin/wp-content/uploads/2016/12/15196077_1823189341233081_2018576208688711654_o.jpg
15196077_1823189341233081_2018576208688711654_o

คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้นเมื่อ วันพุธ ที่ 23 พ.ย. 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมินทร  เบ้าธรรม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คน โครงการจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

  1. เพื่อสัมมนาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  2. เพื่อฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบสารสนเทศติดตามการพัฒนาบุคลากรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  3. เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1551