เอกสารประกอบการบรรยาย “การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่”

เกณฑ์ใหม่มาตรฐาน

ตำรามาตรฐาน

Download เอกสารอบรมทำผลงานวิชาการ-ไฟล์วีดีโอการจัดทำเอกสาร Word และออกแบบเล่ม

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1786

%d bloggers like this: