โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการแบบบูรณาการตามแนวทางการเสนอของบประมาณเชิงยุทธศาสตร์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการแบบบูรณาการตามแนวทางการเสนอของบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 มีกลุ่มเป้าหมาย 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการแบบบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น และ เพิ่มสัดส่วนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก งบประมาณ Area (จังหวัด,กลุ่มจังหวัด,ภาค) และ งบประมาณ Agenda (ยุทธศาสตร์เร่งด่วนของรัฐบาล) ให้มากขึ้นจากทุกสาขาวิชา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร คุณเอกกมล เอี่ยมศรี ที่ปรึกษารัฐวิสาหกิจ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการประปานครหลวง สาขาการบริหารความเสี่ยง และการติดตามประเมินผลโครงการ

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1842

%d bloggers like this: