แบบฟอร์มเอกสารประกอบการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ได้มีมติรับรองแบบฟอร์มการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา นั้น กองบริหารงานบุคคลขอให้หน่วยงานและบุคลากรดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.human.rmuti.ac.th/human/?p=2866 ทั้งนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=1854

%d bloggers like this: