การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ เรื่อง คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์และตัวอย่างการพิมพ์ เพื่อให้ส่วนราชการได้ถือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดทำหนังสือราชการและการพิมพ์หนังสือราชการที่มีรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันตามนัยมติคณะรัฐมนตรี

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?p=644

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published.

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: