แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย

  1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๒ – ๒๕๕๖) ฉบับภาษาอังกฤษ
  2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของประเทศไทย ฉบับที่ ๒ (๒๕๕๒ – ๒๕๕๖) ฉบับภาษาไทย

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?page_id=1073

%d bloggers like this: