ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง งดเว้นการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ ในช่วงปีงบประมาณ 2558
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเปิดภาคการศึกษา ประจำปี 2557
»» ประกาศ มทร. อีสาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร (E-Document)
»» ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2550
»» ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2550
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 (ฉบับที่5)
»» ประกาศ มทร อีสาน เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษาในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2554
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
»» ประกาศ มทร.อีสาน เรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
»» ประกาศ มทร.อีสาน ระเบียบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศพ.ศ. 2549
»» ประกาศ มทร.อีสาน นโยบายรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?page_id=1147

%d bloggers like this: