ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ISO 9001:2008

 1. PM-01: การจัดทำปฎิทินการศึกษาและ การจัดทำแผนการรับนักศึกษา
 2. PM-02: การพัฒนาและการบริหารหลักสูตร
 3. PM-03: การจัดทำแผนการเรียน
 4. PM-04: การจัดทำตารางเรียนและตารางสอน
 5. PM-05: การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
 6. PM-06: การคัดเลือกนักศึกษา
 7. PM-07: การลงทะเบียนเรียน
 8. PM-08: การบริการงานทะเบียน
 9. PM-09: การจัดการเรียนการสอน การรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา(มคอ.5)และประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
 10. PM-10: สหกิจศึกษา และการฝึกงานในสถานประกอบการ
 11. PM-12: การประมวลผลและอนุมัติผลการศึกษา
 12. PM-13: การรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
 13. PM-14: การประเมินสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
 14. PM-15: งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 15. PM-16: งานองค์กรนักศึกษา
 16. PM-17: งานพัฒนาทักษะ วินัย และประสบการณ์นักศึกษา
 17. PM-18: งานสวัสดิการนักศึกษา
 18. PM-19: การบริการให้คำปรึกษาและแนะแนว
 19. PM-20: การสำเร็จการศึกษา
 20. PM-21: การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาและบริการศิษย์เก่า
 21. PM-22: การปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
 22. PM-23: การบริการทางวิชาการ
 23. PM-24: งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
 24. PM-27: การจัดทำงบประมาณและติดตามประเมินผลงบประมาณ
 25. PM-28: การบริหารสินทรัพย์
 26. PM-30: งานบริการและสวัสดิการ
 27. PM-31: การเตรียมห้องและอุปกรณ์
 28. PM-32: งานการเงินและบัญชี
 29. PM-34: การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
 30. PM-39:ระบบการตรวจสอบภายในและระบบบริหารความเสี่ยง
 31. PM-41: การควบคุมเอกสารคุณภาพ
 32. PM-42: การตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 33. PM-43: การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน
 34. PM-44: การควบคุมบันทึกคุณภาพ
 35. PM-45: การทบทวนของฝ่ายบริหาร

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?page_id=1414

%d bloggers like this: