บุคลากรแผนกงานธุรการคณะ

นายศักดิ์ดา สมแสน
Mr. Sakda Somsaen
หัวหน้าแผนกงานธุรการคณะ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานพัสดุ, สั่งซื้อ-สั่งจ้าง, งบประมาณรายจ่าย, งานบริหารความเสี่ยง
โทร. 2102

นางสาวดวงใจ จันทร์มาลา
Miss. Duangjai Junmala

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน: การเงินและบัญชี
โทร. 2102

นางธนพร ผิวคำ
Mrs. Thanaporn Phewkham

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน: งานประชุม, งานความร่วมมือ, วิเทศสัมพันธ์
โทร. 2102

นางลักขณา โสตะภา
Mrs. Luckana Sotapa

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานพัสดุ, สั่งซื้อ-สั่งจ้าง, งบประมาณรายได้
โทร. 2102

นายธานีรัตน์ ร่มเกษ

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานอาคารสถานที่, งานพลังงาน
โทร. 2102

นางชฎารัตน์ อัคนิจ
Mrs. Chadarat Akkanit

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: งานสารบรรณคณะ
โทร. 2102

นางสาวปาริฉัตร คำสุรี
Miss Parichat Kamsuri

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติงาน: ภาระงานด้านบุคลากร
โทร. 2102

นายสิทธิพร จันทร์มาเมือง
Mr. Sittiporn Chanmamuang

ตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติงาน: ภาระงานสารบรรณงานบริหารงานทั่วไป, งานประชาสัมพันธ์
โทร. 2102

Permanent link to this article: http://fit.rmuti.ac.th/admin/?page_id=1683

%d bloggers like this: